இராணி மரியா

₹ 150

சிலுவையும் கல்வாரியும் நிச்சயம் என்பது தெரிந்துகொண்டே ஓநாய்களை நோக்கி நடந்துசெல்லும் ஆட்டுக்குட்டியின் கம்பீரம்தான் இராணி மரியாவின் வரலாறு ! மானுடத்தின் அடையாளம் மன்னிப்பே என்று ஆணியடித்தாற்போல் எடுத்துரைக்கிறது இந்நூல்..

Category: , Saints