இளமையின் வேண்டல்

₹ 50

பல்வேறு சிந்தனைகளைத் திருவிவிலிய விளக்கமாகவும், இறைவேண்டலாகவும் விடுதலை இறையியலின் சாரத்தோடு, இளமைத் துடிப்போடு தருகிறது இந்நூல் !பல்வேறு சிந்தனைகளைத் திருவிவிலிய விளக்கமாகவும், இறைவேண்டலாகவும் விடுதலை இறையியலின் சாரத்தோடு, இளமைத் துடிப்போடு தருகிறது இந்நூல் !.

Category: , Bible