என்னைத் தொடும், இயேசுவே!

₹ 25

16 காட்சித் தியானங்கள் வழியாக நாம் இயேசுவைச் சந்தித்து, தொட்டு, தொடப்பெற்று ஆன்மிக வளர்ச்சி பெற நம்மை அழைக்கிறது இந்நூல்..