நாசரேத்து மரியா

₹ 65

வரலாற்று மரியாவை மீண்டும் கட்டமைத்து, அவர் இயேசுவின் பணிவாழ்வில் பின்தொடர்ந்தார் அல்லது உடன்பயணித்தார் என்பதை உணர்வுபூர்வமாக நம் கண்முன் நிறுத்துகிறது இந்நூல்..

Category: , Mariyiyal