இறை மொழி மருந்து

₹ 125

தனி மனிதரை மட்டுமின்றி மானுட சமூகத்தையும் நலமாக்கிச் சீர்படுத்தும் ஓர் அருமருந்துக்கான பேராற்றல் திருவிளவிலியத்தின் இறைவார்த்தைக்கு உண்டு என எடுத்தியம்புகிறது இந்நூல்.

Category: , Bible