அவரோடு ஒரு பயணம்

₹ 60

இறைவேண்டலாக, சமுதாயம் நலம்பெற, திருவிவிலிய வழியில், மன்னிப்புப் பெற, இளையோருக்காக, உறவுகள் பலப்பட, இறையாட்சி என்று ஆறு சிலுவைப் பாதைகள் அமைந்துள்ளன..

Category: , Liturgy