உருவிலான் உருவான வரலாறு

₹ 60

மெசியாவின் வருகை குறித்த முன்னுரைப்புகள், இயேசு பிறந்து போது நிலவிய இஸ்ரயேல் சமூகச்சூழல், இயேசுவின் பிறப்பு, வளர்ப்பு தொடர்பான நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பு இது. .

Category: , Christianity