நீதிக்கான போராட்டங்களின் புனிதர் ஆஸ்கர் ரொமெரோ

₹ 50

எல்சால்வதோர் நாட்டின் அடையாளங்களில ஒன்றாகிப்போன புனித ஆஸ்கர் ரொமேரோவின் வாழ்க்கை வரலாறு.¹.